Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

Proiectul “STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – AIDA” este parte din viitorul pe care trebuie să îl garantăm comunităţilor ce formează AIDA. Scopul proiectului este de a elabora o strategie socială având capacitatea de a formula politici publice şi de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică în domeniul social pe termen mediu şi lung.

Strategia de dezvoltare socială porneşte de la situaţiile concrete cu care autorităţile locale se pot confruntă, enunţă valori comune care ne identifică şi ne definesc ca o comunitate şi descrie principiile care ar trebui să stea la baza unei abordări corecte privind dezvoltarea socială. De asemenea, stabileşte un set de direcţii specifice strategice pentru evoluţia AIDA.
Strategia de dezvoltare socială recunoaşte că bunăstarea este o realizare comunitară, şi nu exclusiv una individuală. Ţinta este de a propaga prosperitatea şi oportunitatea, astfel încât toţi cei care locuiesc în AIDA să poată duce o viaţă sănătoasă într-un mediu sigur, din punct de vedere social – coeziv. Strategia are rolul de a garanta accesul şi de a creşte şansele accesării unui sistem social în mod echitabil pentru toţi rezidenţii, prin servicii sociale performante. Atingerea acestor obiective trebuie să fie ghidată de urmatoarele principii:
Echitate – distribuirea echitabilă a resurselor, fără discriminare pe criterii de vârstă, handicap, sex, socio-economice, etnie, religie sau orientare sexuală;
Egalitate – drepturi egal respectate pentru toţi;
Accesul – accesul echitabil la toate serviciile, astfel încât nimeni nu scade sub standardele minime care includ venituri adecvate, hrană suficientă, instituţii accesibilizate adecvat;
Participare – posibilitatea de a participa pe deplin la viaţa comunităţii şi de a lua decizii, care vor determina viitorul colectiv;
Coeziune – promovarea încrederii sociale, asistenţa reciprocă şi respectul pentru fiecare individ ca fundament social.

Pentru a avea o imagine cât mai clară a tipului de servicii sociale pe care localităţile din AIDA trebuie să le ofere “STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – AIDA” va identifica principalii furnizori şi beneficiari ai acestor servicii. Odată stabilite aceste repere se va crea un cadru general de cooperare între furnizorii de servicii sociale pentru a eficientiza şi optimiza gama prestaţiilor sociale în funcţie de realităţile sociale ale localităţilor AIDA. Un sistem unitar integrat de asistenţă socială va genera costuri sociale reduse şi va eficientiza munca efectivă a beneficiarilor direcţi. De exemplu, un cămin pentru persoane vârstnice, ar putea deservi mai multe localităţi diminuând costurile prin cooperarea şi coparticiparea mai multor administraţii locale (necesarul de hrană, servicii medicale, activităţi complementare, etc). La nivel local, în arealul AIDA, în ultimii 5 ani a avut loc o explozie de servicii sociale, concretizată spre exemplu, doar în municipiul Alba Iulia în dezvoltarea unor servicii sociale, precum: Centrul de zi pentru vârstnici – cu peste 1000 de beneficiari direcţi, Centrul de informare pentru persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate – cu peste 500 de beneficiari direcţi, Centrul de reinserţie Alba Iulia – cu peste 500 beneficiari direcţi, Aşezământul Sf. Andrei – cu 24 de spaţii de cazare şi peste 50 de beneficiari direcţi, Centrul Social de Urgenţă Alba Iulia – cu de 50 de locuri de cazare şi sute de beneficiari. La acest aflux de servicii sociale, dezvoltate de administraţia locală se adaugă alte proiecte sociale dezvoltate individual de ONG-uri cu profil social. Această realitate exercită o presiune de management local, o necesitate de coordonare care a atins o complexitate destul de mare în ultimii ani. Profesionalizarea serviciilor şi a managementului social se va baza pe cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor grupului ţintă precum şi profesionalizarea resurselor umane care deservesc serviciile sociale.
Noţiunea de asistenţă socială cuprinde nu doar prestarea efectivă a unui serviciu social primar, ci şi responsabilizarea şi solidarizare prin intermediul autorităţilor locale a tuturor actorilor din comunitate.

Priorităţi de acţiune în mediul social: încurajarea obţinerii de locuri de muncă şi a accesului la resurse, drepturi, bunuri şi servicii de către toţi cetăţenii; prevenirea riscului de excluziune; acţiuni în favoarea indivizilor cu grad sporit de vulnerabilitate; aprobarea obiectivelor comune; mobilizarea tuturor actorilor.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 800.515 lei, din care:
• 680.437,75 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 104.066,95 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
• 16.010,30 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea durabilă a capacităţii decizionale, organizaţionale, acţionale şi umane a administraţiei publice din domeniul social din arealul AIDA.
Scopul proiectului este elaborarea unei strategii sociale având capacitatea de a formula politici publice şi de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică în domeniul social pe termen mediu şi lung.
Grupul ţintă al proiectului este format din administraţiile publice locale membre ale Asociaţiei, respectiv Consiliile Locale ale municipiilor Alba Iulia şi Sebeş, Consiliul Local al oraşului Teiuş, Consiliile Locale ale comunelor Sîntimbru, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Ighiu, Cricău, Ciugud, Meteş, Berghin, precum şi Consiliul Judeţean Alba, furnizorii de servicii sociale şi alţi actori implicaţi în ciclul de elaborare a politicilor publice şi în realizarea strategiei (servicii publice deconcentrate, organizaţiile de cercetare, mass media, etc).
Principalele activităţi ale proiectului sunt: realizarea strategiei serviciilor sociale la nivelul arealului AIDA. Se constituie un grup de persoane, denumit Comitet Consultativ (CC) din domeniul furnizorilor de asistenţă socială din toată aria de acoperire a municipiului Alba Iulia şi AIDA; realizarea sistemului informatic în domeniul serviciilor sociale din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, constând în realizarea unui soft integrat, unitar şi performant adaptat gestiunii activităţilor şi datelor domeniului serviciilor sociale care va asigura optimizarea calităţii serviciilor sociale, o transparenţă totală şi va permite centralizarea, gestionarea şi actualizarea datelor. Folosirea serviciilor electronice ale platformei web cu ajutorul internetului rapid, sigur şi accesibil pentru oricine. Utilizarea informaţiilor disponibile în Portalul AIDA pentru accelerarea proceselor de management şi luarea de decizii corecte pe baza unor informaţii detaliate şi sigure.

Datorită specificului său de promovare a interacţiunii electronice între cetăţean şi administraţie, proiectul va avea indirect implicaţii pozitive ale mediului prin:

• diminuarea gradului de poluare prin reducerea necesarului de deplasare a cetăţenilor la sediul primăriilor AIDA;
• posibilitatea completării/transmiterii on-line a unor formulare, ceea ce va permite reducerea consumului de hârtie;
• măsuri de formare profesională concretizate prin organizarea a 3 cursuri prin care vor fi instruite 44 persoane din administraţia publică locală şi instituţii deconcentrate („Management strategic” cu durata de 6 zile – 12 persoane instruite, „Dezvoltare durabilă” cu durata de 6 zile – 12 persoane instruite, „Egalitate de şanse” cu durata de 3 zile – 20 persoane instruite), astfel urmărindu-se îmbunătăţirea capacităţii decizionale, organizaţionale, acţionale şi umane a administraţiei publice din domeniul social al administraţiei publice locale din arealul AIDA;
• elaborarea manualului de bune practici sociale, un document ce completează cunoştinţele pe diverse categorii de lucru cu beneficiari, conţinând informaţii practice din domeniul acordării asistenţei sociale pe diferite tipuri de beneficiari cu clarificări, informaţii practice şi recomandări privind modul de lucru, legislaţie, etc. Manualul va fi distribuit gratuit către ONG-uri de profil, autorităţile locale membre AIDA, factorii de decizie în domeniul social.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 15 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului este România, Regiunea 7 Centru, Judeţul Alba, la nivelul arealului AIDA: Alba Iulia, Sebeş, Teiuş, Ciugud, Cricău, Ighiu, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Sîntimbru, Berghin, Meteş.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: 1 strategie a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, elaborată pentru AIDA, 1 curs cu tema „Management strategic”, 1 curs cu tema „Dezvoltare durabilă”, 1 curs cu tema „Egalitate de şanse”, 1 manual de bune practici sociale, 1 soft în domeniul serviciilor sociale.
AIDA are posibilitatea de a articula o viziune comună a unei comunităţi prospere, atractive în care efortul public se combină cu iniţiativa individuală pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii tuturor rezidenţilor. Această viziune trebuie să orienteze autorităţile în elaborarea unei strategii sociale eficiente şi în continuă evoluţie. Un sistem care trebuie să se bazeze pe parteneriate de cooperare susţinut de angajamentul şi sprijinul financiar al tuturor factorilor decizionali.

Dezvoltarea socială se bazează pe o înţelegere integrată a provocărilor cu care se confruntă AIDA în actuala conjunctura globală. Deşi nu există soluţii simple sau izolate la provocările continue, administraţiile locale trebuie să urmărească în mod constant îndeplinirea obiectivelor sociale prin elaborarea unei strategii coerente de dezvoltare.

Lasă un răspuns